Polityka ochrony prywatności

Firma Kleyn Trucks B.V. Ma obowiązek chronić i szanować Państwa prywatność. W ramach swoich codziennych czynności firma nasza gromadzi niektóre dane osobowe. W treści niniejszej polityki przedstawiliśmy sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi, osobowymi uprzejmie prosimy uważnie przeczytać niniejszy dokument. Odwiedzając stronę internetową www.kleyntrucks.com („nasze strony internetowe”) Państwo tym samym wyrażają zgodę na sposób przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.


Wykorzystywanie Państwa informacji osobowych

Ta polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do korzystania przez Państwa z naszych produktów, usług, treści, możliwości, technologii lub funkcji, które są oferowane przez firmę Kleyn Trucks B.V. oraz wszystkie powiązane strony internetowe, aplikacje i serwisy. Firma Kleyn Trucks B.V., z siedzibą przy Industrieweg 2 NL 4214 KZ Vuren, Holandia, stanowi część grupy kapitałowej Kleyn Group B.V. i jest podmiotem, na którym spoczywa odpowiedzialność za przetwarzanie informacji osobowych w taki sposób, jak to zostało przedstawione w treści niniejszego oświadczenia na temat ochrony prywatności. W dalszej treści firma ta nazywana będzie zbiorczo jako KLEYN.

Kontakt z kontrolerem danych osobowych:

www.kleyntrucks.com 
Industrieweg 2 
4214 KZ Vuren 
The Netherlands 
+31 (0)183668222 
[email protected]


Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Aby móc spersonalizować nasze oferty i udoskonalać świadczone przez nas usługi, a także w celu jak najlepszego ich wykonywania, firma KLEYN zbiera następujące informacje:

 • Informacje zbierane w sposób automatyczny
 • Informacje, którymi Państwo dzielą się z nami
 • Informacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych
 • Informacje w celu dokonywania weryfikacji i wykrywania oszustw


Firma nasza może zbierać i przetwarzać następujące informacje na temat Państwa:

Informacje, którymi Państwo dzielą się z nami

 • Państwo mogą dzielić się z nami swoimi informacjami osobowymi za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na naszych stronach internetowych lub podczas prowadzenia komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób. To obejmuje informacje przesyłane do nas podczas rejestrowania się na naszych stronach internetowych, składania zamówień lub uczestnictwa w transakcjach na naszych stronach internetowych lub informowania nas o problemach związanych z naszymi stronami internetowymi. Informacje, którymi Państwo dzielą się z nami mogą obejmować Państwa nazwisko, szczegóły nt. firmy, którą Państwo reprezentują, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
 • Abyśmy mogli świadczyć usługi dla Państwa, Państwo mogą dzielić się z nami informacjami na temat swojej tożsamości. To można osiągnąć poprzez wypełnianie formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej lub podczas prowadzenia komunikacji telefonicznej, wymiany poczty elektronicznej lub w inny sposób. Odpowiedzialność za wyrażenie zgody na udostępnianie nam tych informacji spoczywa na Państwu. Informacje, którymi Państwo dzielą się z nami mogą obejmować Państwa nazwisko, szczegóły nt. firmy, którą Państwo reprezentują, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

Informacje, które zbieramy na Państwa temat

 • W czasie każdych Państwa odwiedzin naszej strony internetowej jesteśmy w stanie zbierać w sposób automatyczny następujące informacje na Państwa temat:
 • Informacje techniczne, włącznie z adresem IP komputera wykorzystywanego do połączenia z internetem, szczegóły dotyczące logowania, typ przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny oraz platforma;
 • Informacje na temat Państwa odwiedzin, włącznie z kompletnym strumieniem kliknięć stron URL przekierowujących do naszej strony, dokonywanych na naszej stronie oraz kliknięć przekierowujących z naszej strony, produktów, które Państwo przeglądali lub wyszukiwali, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, czasy trwania odwiedzin poszczególnych stron, informacje na temat interakcji ze stroną (takie jak przewijanie list, kliknięcia oraz ruchy myszką) oraz stosowane metody opuszczania strony, a także numery telefonów wykorzystywane do komunikowania się z nami.

Informacje pozyskiwane przez nas ze źródeł zewnętrznych

 • Jeżeli korzystają Państwo z innych administrowanych przez nas stron internetowych lub usług, które firma nasza oferuje, firma nasza może także pozyskiwać informacje na Państwa temat. Tymi informacjami możemy się dzielić lub możemy je łączyć z innymi informacjami zbieranymi za pośrednictwem naszej strony internetowej. Współpracujemy ściśle ze stronami z nami stowarzyszonymi oraz stronami trzecimi (włącznie z przykładowymi partnerami biznesowymi, dostawcami zewnętrznymi, serwisami płatniczymi, stowarzyszonymi sieciami, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu, firmami zajmującymi się sprawdzaniem wiarygodności kredytowej), które mogą przysyłać nam informacje na temat Państwa. W takim przypadku musimy upewnić się, że to wszystko dzieje się w myśl przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR).


Sposoby, za pomocą których wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Informacje, którymi Państwo dzielą się z nami – Informacje te wykorzystujemy, aby:

 • Wypełniać nasze obowiązki wynikające z umowy zawartej pomiędzy Państwem, a nami i służyć Państwu informacją, produktami i usługami, o które Państwo się do nas zwracają.
 • Służyć Państwu informacjami na temat innych produktów i usług, które mamy do zaoferowania;
  • Jeżeli Państwo są już istniejącym klientem, wówczas kontaktujemy się z Państwem za pomocą informacji na temat dóbr i usług, które są porównywalne dobrami i usługami, które Państwo zakupili wcześniej, lub które Państwo z nami negocjowali.
  • Jeżeli Państwo są nowymi klientami, wówczas kontaktujemy się z Państwem tylko na Państwa żądanie lub w uzgodnieniu z Państwem. Jeżeli Państwo nie życzą sobie, abyśmy wykorzystywali informacje na Państwa temat w taki sposób, prosimy poinformować nas o tym za pośrednictwem kwestionariusza, za pomocą którego zbieramy informacje na Państwa temat.
  • Państwo mają przez cały czas zastrzeżone prawo, aby wycofać tę zgodę posługując się linkami umieszczonymi w dolnej części naszych maili marketingowych.
 • Odpowiadać na pytania zadane za pośrednictwem stron internetowych, telefonicznie, mailowo lub w inny sposób.
 • Wypełniać wymagania przepisów nałożonych na nas na mocy prawa, jako na administratora danych oraz podmiot gospodarczy podlegający regulacjom prawnym.
 • Chronić Państwa fundamentalne prawa oraz fundamentalne prawa innej osoby, w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobligowani.

Informacje, które zbieramy na Państwa temat - Informacje te wykorzystujemy, aby:

 • Utrzymywać nasze strony internetowe na potrzeby działań wewnętrznych, włącznie z wyszukiwaniem przyczyn problemów, prowadzeniem analizy danych, testów, badań oraz sporządzaniem statystyk.
 • Udoskonalać naszą stronę internetową i sprawdzać, czy jej zwartość jest prezentowana w sposób, który jest możliwie jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz Państwa komputera.
 • Oferować możliwość uczestnictwa w niektórych funkcjach interaktywnych, zapewnianych przez nasze produkty, jeżeli Państwo na takie działanie się zdecydują.
 • Utrzymywać bezpieczeństwo strony, w ramach części naszych starań.
 • Zbierać spostrzeżenia i dokonywać pomiaru skuteczności naszych kampanii marketingowych, które przedstawiamy Państwu oraz innym podmiotom, a także, aby treści te personalizować.

Informacje pozyskiwane przez nas z innych źródeł

 • Informacje te możemy łączyć z informacjami otrzymanymi od Państwa oraz innymi informacjami, które gromadzimy na temat Państwa. Zarówno te informacje, jak i informacje zagregowane mogą być wykorzystywane w celu zaspakajania wymienionych wyżej potrzeb. (W zależności od rodzaju informacji, jakie otrzymamy.)

Informacje, które publikujemy na Państwa temat

Informacjami osobowymi zebranymi na Państwa temat możemy się dzielić z podmiotami stowarzyszonymi z nami. Takie działanie jest w pełni zgodne z zasadami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Państwa danych osobowych nigdy nie sprzedajemy bez Państwa zgody. Możemy się dzielić Państwa danymi osobowymi z wybranymi stronami trzecimi. W razie potrzeby musimy potwierdzić to w odniesieniu do każdego aspektu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Możemy się dzielić Państwa danymi osobowymi z następującymi rodzajami organizacji:

 • Partnerami biznesowymi, dostawcami, podwykonawcami, aby pomóc w realizacji umów, zawartych nimi lub z Państwem.
 • Podmiotami świadczącymi usługi analityczne oraz usługi wyszukiwania, w celu udoskonalania oraz optymalizacji naszych stron internetowych.
 • Instytucjami rządowymi, które są związane z dostawą pojazdów.

Zebrane na Państwa temat informacje osobowe możemy udostępniać następującym stronom trzecim:

 • Jeśli będziemy zmuszeni do udostępniania tych informacji lub dzielenia się nimi w celu stosowania się do wymogów prawa lub w celu przestrzegania naszych warunków świadczenia usług, warunków użytkowania lub innych umów, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa w odniesieniu do nas lub do firm należących do naszej grupy, naszych klientów i innych podmiotów. To obejmuje wymianę informacji z innymi firmami oraz organizacjami w celu przeciwdziałania oszustwom.


Przetwarzane przez nas informacje osobowe szczególne oraz/ lub wrażliwe

Nasza strona internetowa oraz/ lub usługi nie są przeznaczone do zbierania danych na temat odwiedzających nas osób, które nie ukończyły lat 16, o ile osoby takie nie uzyskały na to zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jednakże nie jesteśmy w stanie skontrolować, czy odwiedzająca nas osoba ukończyła lat 16. Dlatego, aby przeciwdziałać zabieraniu danych osobowych bez zgody rodzicielskiej, doradzamy rodzicom, aby włączali się w nadzór nad działaniami swoich dzieci w internecie. Jeżeli są Państwo przekonani, że zbieraliśmy takie informacje na temat osób małoletnich bez Państwa zgody, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu mailowego [email protected], a my takie informacje usuniemy.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Firma KLEYN nie stosuje zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, które mogą mieć (istotne) znaczenie dla poszczególnych osób. Obejmuje to decyzje, które mogą być podejmowane przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego lub systemów komputerowych bez zaangażowania w ten proces ludzi (np. pracowników firmy KLEYN).


Przechowywanie informacji osobowych

Firma KLEYN nie przechowuje żadnych informacji osobowych przez czas dłuższy aniżeli jest to ściśle potrzebne. Okres, przez który przechowujemy informacje osobowe na Państwa temat jest nie dłuższy niż ściśle nałożony na nas na mocy prawa. Po tym czasie, informacje osobowe na Państwa temat, które nie są już dłużej potrzebne do wykonania umowy, zawarcia umowy lub dotyczące innych procedur prawnych, są przez nas usuwane.


Przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie informacji osobowych

Państwo mają prawo do przeglądania, modyfikowania lub usuwania informacji osobowych na swój temat. Państwo mają prawo także do wycofania swojej zgody na zapisywanie informacji lub mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu informacji osobowych na swój temat przez firmę KLEYN. Państwo mają również prawo, aby przekazać swoje dane osobowe. Oznacza to, że Państwo mogą zażądać informacji na swój temat, które możemy przesłać w postaci pliku komputerowego do Państwa, do kogoś innego lub do wskazanej przez Państwa organizacji. Państwo mogą przesłać wniosek w sprawie przeglądania, korygowania, usuwania lub przekazywania informacji osobowych na swój temat lub żądanie wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Aby mieć pewność, że to Państwo są osobą, która zażądała informacji, będziemy prosili o załączenie do wniosku kopii Państwa dowodu tożsamości. Prosimy sprawdzić, czy w przesłanym dokumencie zaczerniona została fotografia, MRZ (strefa odczytu maszynowego w postaci paska zawierającego liczby u dołu dokumentu tożsamości) oraz numer dokumentu tożsamości. To ma za zadanie chronić Państwa prywatność. Państwa wniosek rozpatrzymy tak szybko jak będzie to możliwe, lecz zawsze w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie. Firma KLEYN chce poinformować Państwa, że mają Państwo możliwość wniesienia skargi do naszych krajowych władz nadzorczych „Autoriteit Persoonsgegevens”. Zrobić to można za pośrednictwem następującego adresu URL: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Jak chronimy informacje osobowe

Firma KLEYN traktuje ochronę swoich danych poważnie i podejmuje wszelkie kroki w celu przeciwdziałania oszustwom, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnianiu lub niezatwierdzonym zmianom. Jeżeli będą mieli Państwo wrażenie, że ich dane nie są dostatecznie bezpieczne lub podejrzewać będą Państwo nadużycie, wówczas prosimy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta lub wysłać wiadomość mailową na adres poczty elektronicznej: [email protected]


Używanie plików cookie lub technik porównywalnych

Grupa Kleyn wykorzystuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookie. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane przez wyszukiwarkę Państwa komputera, tabletu lub smartfona przy Państwa pierwszych odwiedzinach (naszej strony). Firma KLEYN wykorzystuje pliki cookie tylko z technicznego punktu widzenia. Umożliwiają one takie działanie funkcji strony internetowej, jakie być ono powinno, a Państwa preferencje podczas kolejnych odwiedzin pozostają takie same. Te pliki cookie są używane w celu zapewnienia, że strona internetowa działa zgodnie z naszymi standardami i w razie potrzeby może zostać zoptymalizowana. Przechowujemy również pliki cookie, które śledzą Państwa zwyczaje w zakresie przeglądania, dzięki czemu możemy tworzyć treści i reklamy ściśle dostosowane do Państwa potrzeb. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej już poinformowaliśmy Państwa o tych plikach cookie i poprosiliśmy o pozwolenie na ich zapisywanie. Państwo mogą cofnąć zgodę na zapisywanie tych plików cookie konfigurując swoją przeglądarkę w taki sposób, aby ich nie zapisywała. Poprzez wyłączenie możliwości stosowania plików cookie, Państwo nie będą mogli wykorzystywać wszystkich możliwości, jakie oferuje strona internetowa Kleyn B.V. To może oznaczać, że Państwa wizyta na naszej stronie internetowej nie będzie odpowiadać Państwa standardom lub że nie będą Państwo mogli zrealizować zamówienia. Wyłączenie plików cookie wywiera jedynie wpływ na komputer i przeglądarkę w czasie korzystania z takiego ustawienia. Podczas korzystania z wielu komputerów oraz/ lub przeglądarek może być konieczne powtórzenie tego działania tyle razy, ile będzie potrzebne. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji pomocy w przeglądarce.


Zewnętrzne strony internetowe

Nasza strona może zawierać linki przekierowujące zarówno do naszych sieci partnerskich, reklamodawców lub firm stowarzyszonych jak i od nich. Podążając za linkiem przekierowującym do jednej z tych stron internetowych, prosimy wziąć pod uwagę, że strona ta stosuje swoją własną politykę ochrony prywatności, za którą nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przed umieszczeniem jakichkolwiek informacji na tych stronach prosimy o zapoznanie się z politykami (stosowanymi przez administratorów tych stron).Integracja Trusted Shops Trustbadge 

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.


Zmiany w zakresie naszej polityki ochrony prywatności

Nasza polityka (ochrony prywatności) została ostatnio zmieniona w dniu 25 maja 2018 roku. Wszelkie przyszłe zmiany dotyczące naszej polityki (ochrony prywatności) zostaną opublikowane na tej stronie. Aby zobaczyć, czy nasza polityka ochrony prywatności nie została zmieniona, należy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.


AVG 1.0