Disclaimer

Освобождаване от отговорност за съдържанието

Kleyn Group BV не носи отговорност за съдържанието на тази страница. Върху съдържанието на тази страница не могат да бъдат предявявани каквито и да е искове. Kleyn Group BV не носи отговорност за преки или непреки щети, независимо под какво име и с какъв произход, в резултат на използването на информация, намираща се или присъствала на страницата на Kleyn Group BV.


Цени

  • Запазваме си правото на промяна в цените и в изложените превозни средства.
  • Запазваме си правото на промяна в обменните курсове.
  • Всички посочени цени са франко завод и с включен ДДС.


Copyright

Текстът, логата, пиктограмите и дизайнът са обект на авторско право и като интелектуална собственост на Kleyn Group> BV са защитени от закона. Не се разрешава цялостното или частично копиране без изричното писмено съгласие на Kleyn Group BV


Търговски марки

Търговските имена и емблеми на Kleyn Group BV са регистрирани търговски марки. Това означава, че всички марки и лога на предприятието са защитени търговски марки на Kleyn Group BV и не могат да бъдат използвани от трети лица без предварителното писмено съгласие на Kleyn Group BV.


Седалище и ДДС-номер

Всички ООД на Kleyn Group BV са вписани в търговския регистър към Търговската камара. На страницата ни за контакти ще откриете ДДС-номера на всяко ООД и номера, под който е вписано в регистъра.


Условия за продажба и доставка

За всички наши оферти са в сила общите ни условия за продажба и доставка.